Blogg topplista - Superbloggen.se
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Våra åsikter

Målprogrammet är fastställt på förbundsmötet oktober 2011

Politiska ståndpunkter

Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället. Vara fullt delaktig och vara med och påverka. Unga Rörelsehindrade ser möjligheterna i individens unika personlighet och erfarenhet. Målet är att personer med nedsatt rörelseförmåga ska ses som en naturlig del av samhället och mångfalden.

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Unga Rörelsehindrade anser att:

Tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga till alla offentliga platser är en mänsklig rättighet som aldrig går att ifrågasätta eller sättas under debatt!

Ungdomar med funktionshinder ska ALDRIG hindras från att delta i något sammanhang på grund av bristande tillgänglighet. Detta ska genomsyra samhällets alla olika delar, exempelvis inom kollektivtrafiken. Unga Rörelsehindrade kommer aldrig acceptera särlösningar inom området tillgänglighet, det är den mest grundläggande och viktiga frågan för vår målgrupp. Om du inte har tillgång till hela samhället kommer du heller aldrig helt bli en del av det!

Personlig assistans & ledsagar-service

Personlig assistans & ledsagar-service

Unga Rörelsehindrade anser att:

Personlig assistans och ledsagarservice är livsnödvändigt och en självklarhet för de flesta som har en nedsatt rörelseförmåga!

Dessa insatser höjer livskvaliteten och är grundläggande för att leva ett liv som vem som helst! Dessutom är det viktigt att den som har rätt till personlig assistans eller ledsagning också har ett stort inflytande över sin egen insats samt att man tillgodoser brukarens önskemål. Det får inte förekomma lokala skillnader på insatserna eller kvaliteten, utan den ska vara densamma över hela landet.

Diskriminering & etik

Diskriminering & etik

Unga Rörelsehindrade anser att:

Alla människor har lika värde och ska därför behandlas därefter!

Unga Rörelsehindrade är emot diskriminering, oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, religion, politiska åsikter, ålder, funktionsnedsättning eller andra faktorer. Alla människor ska ha rätt till att leva ett värdigt liv och inte bli illa behandlade!

Vi anser att aktiv dödshjälp i grunden är fel, eftersom ett sådant beslut sällan är noggrant övervägt och genomtänkt. Varje individ är unik och ett barn med nedsatt rörelseförmåga är tvärtom en tillgång för dess olikhet i samhället. Därför strävar Unga Rörelsehindrade efter att genom ökad kunskap och påverkan förebygga selektiva aborter.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Unga Rörelsehindrade anser att:

Alla ungdomar ska ha samma möjlighet till arbete!

Samhället ska inse och ta tillvara på den resurs som vår målgrupp utgör, detta gäller oavsett om det handlar om arbetsmarknaden i stort, sommarjobb eller praktikplats. Detta är en särskilt viktig fråga för oss som ungdomsförbund eftersom det är under ungdomsåren som grunden läggs inför ditt framtida arbetsliv. Detta ska ske utan särlösningar såsom kvotering och med en mycket restriktiv användning av lönebidraget.

Slutligen kräver vi att samtliga handläggare på arbetsförmedlingen har grundläggande kunskaper kring funktionshinder och därmed kan svara på de grundläggande frågor som kan komma upp kopplat till funktionshinder. Att en person måste boka om en tid för att kunskapen inte finns hos alla handläggare är förkastligt och en särlösning som vi aldrig kommer att acceptera.

Skola

Skola

Unga Rörelsehindrade anser att:

Onödiga särlösningar inom skolan aldrig kommer accepteras och att elever med nedsatt rörelseförmåga ska ha samma tillgång till undervisning som andra elever!

Valfriheten av skola aldrig får begränsas på grund av en persons nedsatta rörelseförmåga!

Dessa krav gäller inte enbart de ordinarie lektionerna utan i allra högsta grad även friluftsdagar och perioderna mellan lektionerna. Elever ska ALDRIG fråntas ett ämne på grund av att lärare misslyckats med att göra lektioner inkluderande för alla! Personer med nedsatt rörelseförmåga ska integreras i vanliga skolan och ej hänvisas till särlösningar så som Riksgymnasierna.

Våld mot personer med nedsatt rörelseförmåga

Våld mot personer med nedsatt rörelseförmåga

Våld mot personer med nedsatt rörelseförmåga får absolut inte förekomma. Detta gäller trakasserier som fysiskt, psykiskt samt sexuellt våld!

Det är ett brott och straffbart att föra våld mot människor oavsett nedsatt rörelseförmåga eller inte. Våldet förminskar och utsätter personer för kränkningar. Då forskning visar att detta är ett omfattande problem för personer med nedsatt rörelseförmåga, i synnerhet för kvinnor, är det ännu viktigare att det finns goda möjligheter till hjälp för denna grupp.

 

Verksamhet & Samarbete

Unga Rörelsehindrade är en demokratisk, ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi samarbetar med bland annat DHR. Unga Rörelsehindrade är DHRs ungdomsförbund, vilket innebär att vi ofta arbetar kring samma frågor men från ett ungdomsperspektiv.

Jämställdhet

Jämställdhet

Unga Rörelsehindrade ska sträva efter att uppnå jämställdhet inom verksamheten. Jämställdheten ska genomsyra hela verksamheten såsom läger, kurser, temahelger, förbundsstyrelsesammanträden samt regionala aktiviteter

Informationsverksamhet

Informationsverksamhet

Unga Rörelsehindrade ska använda media som ett viktig redskap för att belysa våra intressefrågor. Viktigt är också att motverka diskriminering genom att sprida kunskap kring de frågor som handlar om vår målgrupp. Kampanjer samt lokala aktioner är också viktiga metoder. Det är dessutom viktigt att det material vi producerar är enkelt och läsbart för alla.

Medlemsvärvning

Medlemsvärvning

För att växa och bli ett starkare förbund måste Unga Rörelsehindrade nå fram med vårt budskap och våra intressefrågor. Därför måste vi värva fler medlemmar och bilda fler regioner.

Detta gör Unga Rörelsehindrade bland annat genom att:

  • ha verksamhet nära medlemmarna
  • anordna demonstrationer och torgmöten
  • påverka media och politiker
  • sprida kunskap och påverka attityder i samhället

Läger & Kursverksamhet

Läger & Kursverksamhet

På Unga Rörelsehindrades läger får deltagarna träffa andra ungdomar med liknande erfarenheter. Det är viktigt att deltagarnas erfarenheter och kunskaper framhävs och att det finns möjligheter till diskussioner och intressanta möten deltagarna emellan. Det ska också finnas plats till att ta upp viktiga ämnen samt att alla ska kunna delta oavsett nedsatt rörelseförmåga.

Unga Rörelsehindrade kräver att:

  • Lägerverksamhet som anordnas av kommuner och föreningar med flera ska vara tillgänglig för alla.

Unga Rörelsehindrade arbetar med att:

  • Ordna egna läger där deltagarna får möjlighet att stärka sin själv-känsla, självförtroende samt att bli mer självständiga.
  • På våra läger sprida intresse och kunskap om de frågor som Unga Rörelsehindrade arbetar med.
  • Genom utbildning och inspiration ge medlemmarna en föreningsstolthet och en vilja att jobba inom Unga Rörelsehindrade.

Internationellt Samarbete

Internationellt Samarbete

Unga Rörelsehindrade engagerar sig för utbyte av erfarenheter från andra länder.

Unga Rörelsehindrade arbetar med att:

  • Etablera samarbeten med olika länder.
  • Utbyta erfarenheter, sprida information och kunskap med andra länder.

 

Ladda ner

»Unga Rörelsehindrades målprogram (PDF)

      Vår lilla lila monter

      se filmen från mässan år 2009